Polityka prywatności

1. Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności ul. Szczytowa 20/5,  20-562 Lublin, zwana dalej Sprzedającym, w dniu 25.05.2018 r. wprowadza niniejszą Politykę prywatności.

2. Słowa pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym na stronie www.eirusklep.pl.

3. Sprzedający podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Klientów oraz osoby odwiedzające stronę internetową www.eirusklep.pl (dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i innych danych).

3.1.  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

a) art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).

b) Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane są przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta.

4. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).

b) Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późniejszymi zmianami).

5. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez założenie w Sklepie Konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres podany podczas rejestracji Konta), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem strony www.eirusklep.pl jest Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności ul. Szczytowa 20/5,  20-562 Lublin, NIP: 7122839902, REGON: 061693524.

7. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, a także w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient wyrazi w osobnym oświadczeniu dodatkową zgodę, której wyrażenie nie jest konieczne, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

8. Dane osobowe przechowywane są przez okres posiadania Konta.

9. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza podmiotami wskazanymi w dalszej części niniejszego dokumentu.

10. Dane osobowe będą powierzane wymienionym niżej podmiotom w celu wykonania przez Sprzedającego umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych przez Sklep z Klientami:

a) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940, ul. Stawki 2, NIP: 5250007313, Regon: 010684960, KRS: 0000334972 w celu dostarczenia zamówionego towaru.

b) Przelewy24 PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87,
REGON: 301345068, KRS 0000347935, w celu obsługi płatności.

11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedającym z mocy obowiązującego prawa.

12. Klient w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania. Może także skierować do Sprzedającego żądanie usunięcia swoich danych. Klient ma prawo do dostępu/modyfikacji/sprostowania swoich danych w dowolnym momencie czasu, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie informacji w dowolnym momencie czasu.

13. Wszelkie wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: kontakt@eiru.pl lub drogą pocztową na adres: Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności ul. Szczytowa 20/5,  20-562 Lublin. Wnioski zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca od daty wpływu.

14. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta oraz osoby odwiedzającej stronę www.eirusklep.pl, zwaną dalej Odwiedzającym. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu.

15. Sklep przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta lub Odwiedzającego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www.eirusklep.pl, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

16. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie na urządzeniu końcowym Klienta lub Odwiedzającego. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego lub służące do tego programy.

17. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług, np. brak możliwości zalogowania się na stronie www.eirusklep.pl lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

18. W związku z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

18.1. Prawo do cofnięcia zgody. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez Sklep. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z niektórych usług lub funkcjonalności.

18.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym profilowania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i brak będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Klienta, usuniemy dane wobec wykorzystania których został wniesiony sprzeciw.

18. 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Podstawa prawna: art. 17 RODO

Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia Konta. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta;

b) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;

d) Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze Sklepu, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e) Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

18.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Podstawa prawna: art. 18 RODO

Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia niemożliwe będzie korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych przysługuje w następujących przypadkach:

a) gdy Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych

18.5. Prawo dostępu do danych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

Klient ma prawo uzyskać od Sklepu potwierdzenie, czy Sklep przetwarza dane osobowe Klienta, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

18.6. Prawo do sprostowania danych. Podstawa prawna: art. 16 RODO

Klient ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać samodzielnie w zakładce Moje Konto. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych Klient ma prawo żądać sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

18.7. Prawo do przenoszenia danych. Podstawa prawna: art. 20 RODO

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Sklep bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

18.8. Prawo do zgłaszania skarg, zapytań i wniosków

Klient ma prawo zgłaszać do Sklepu skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. Jeżeli Klient uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).