1. Właścicielem sklepu internetowego w domenie www.eirusklep.pl jest Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności z siedzibą przy ul Szczytowa 20/5, 20-562 Lublin, posiadający nr NIP: 7122839902, oraz nr REGON: 061693524, zwany dalej Sprzedającym.

2. Dane adresowe do kontaktu to: Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności ul. Szczytowa 20/5,  20-562 Lublin, tel. 503-655-193, adres e- mail: kontakt@eiru.pl

3. Słowniczek pojęć:

a) Sklep – firma Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności prowadząca platformę sprzedaży Towarów, na zasadach określonych w Regulaminie, działającą pod adresem www.eirusklep.pl

b) Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep.

c) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zamówienia.

d) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

e) Konto – konto założone przez klienta w sklepie - login (adres e-mail) oraz wybrane przez niego hasło umożliwiające dokonywanie zamówień.

4. Postanowienia ogólne

a) Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów, a także zasady korzystania ze Sklepu.

b) Sprzedający jest przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż materiałów edukacyjnych za pośrednictwem Internetu pod adresem www.eirusklep.pl.

c) Podane w Sklepie ceny Towarów są cenami brutto i zawierają 5 % podatek VAT.

d) Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Do każdego zamówienia doliczone zostaną koszty przesyłki, w zależności od wybranego sposobu dostawy i płatności. Klient jest każdorazowo informowany o kosztach przesyłki najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży. Do promocji czasowej: "Darmowa dostawa od 200zł" nie wlicza się produktów wirtualnych pdf. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów drukowanych na kwotę brutto powyżej 200zł nie wliczając kosztów dostawy.

e) Treści prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

f) Dostawa Towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób.

g) Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać firmę przedsiębiorcy, jego adres oraz numer NIP.

5. Składanie zamówienia

a) Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową materiałów edukacyjnych. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

b) Przed złożeniem zamówienia Klient powinien założyć Konto w Sklepie. Założenie Konta możliwe jest przed dokonaniem wyboru Towarów, które Klient zamierza kupić, a także po wybraniu tych Towarów, a przed złożeniem zamówienia.

c) Rejestracja i utrzymywanie Konta w Sklepie są nieodpłatne.

d) Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dostępnych na stronie www.eirusklep.pl

e) Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

f) W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianych Towarów i skorzystać z opcji dodania ich do koszyka. Dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

g) W celu finalizacji zakupu należy przejść do koszyka i skorzystać z opcji Przejdź do kasy. W następnych krokach należy dokonać wyboru adresu dostawy, sposobu dostawy a także sposobu płatności. Klient każdorazowo jest informowany o kosztach wybranej formy płatności i dostawy. Ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia i zawarcia umowy ze Sprzedającym Klient dokonuje klikając przycisk Potwierdzam zamówienie.

h) W przypadku wyboru płatności Przelewy24 Klient jest przekierowywany na stronę płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze lub przelewem na konto kliknięcie przycisku Potwierdzam zamówienie kończy proces składania zamówienia.

i) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych maila z informacją zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W razie nieotrzymania w tym terminie informacji zwrotnej, Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@eiru.pl lub też telefonicznie pod numer 503655193

j) Czas realizacji zamówienia każdorazowo uzależniony jest od dostępności określonego rodzaju Towaru w sklepie internetowym. Przy każdym Towarze umieszczana jest informacja o jego dostępności.

k) Termin realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki), liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Klienta do dnia powierzenia przez Sprzedającego zamówionego Towaru przewoźnikowi odpowiedzialnemu za realizację dostawy.

l) W każdym przypadku braku dostępności zamówionego Towaru lub jego części Sprzedający powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub też telefonicznie na wskazany numer telefonu Klienta.

6. Dostawa

a) Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy. Każdorazowo Klient jest informowany o kosztach wybranego sposobu dostawy.

b) W przypadku, gdy Klient wybierze płatność przelewem na konto bankowe lub przez płatności Przelewy24 dostawa towaru jest realizowana po wpływie należności na rachunek Sklepu, przez co rozumie się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

c) Dostawa zakupionych Towarów realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji Zamówienia w przypadku podania przez Klienta niewłaściwego lub niekompletnego adresu dostawy.

7. Płatności

Zapłata za zakupiony u Sprzedającego Towar może nastąpić w sposób wybrany przez Klienta spośród następujących możliwości:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku PKO BP o numerze 31 1020 3147 0000 8302 0102 1146

b) za pobraniem – płatność za zamówienie (cena za towary plus koszty dostawy) następuje w chwili odbioru Towaru tj. odpowiednio w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej płatność dokonywana jest do rąk listonosza lub we właściwym Urzędzie Pocztowym, a w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej płatność następuje do rąk kuriera.

c) przy wykorzystaniu usługi Przelewy24

Zapłata za zamówiony Towar (płatność za zamówienie) obejmuje zapłatę ceny za Towar oraz koszty dostawy.

8. Reklamacje

a) Sprzedający jest zobowiązany do wydania Klientowi Towaru bez wad.

b) Wszelkie reklamacje związane z zakupionym u Sprzedawcy Towarem należy przesłać w formie pisemnej na adres: Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności ul. Szczytowa 20/5,  20-562 Lublin,

c) Podstawę prawną odpowiedzialności Sprzedawcy stanowią przepisy dotyczące rękojmi za wady tj. art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U 1964, poz. 93).

d) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

e) Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

f) Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

g) Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

h) Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedający.

i) Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

j) Sprzedający gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

k) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres Klienta, numer telefonu kontaktowego, udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie poprzez dołączenie faktury potwierdzającej zakup towaru oraz wskazanie przyczyny reklamacji, a także w miarę możliwości numer zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wady Towaru Klient jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedającego wadliwy Towar na adres: Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności, ul. Szczytowa 20/5, 20-562 Lublin.

Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej.

9. Odstąpienie od umowy

a) Stosownie do postanowień art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz.827) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

c) Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe. Jeżeli płatność za towar nastąpiła gotówką, w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy zaleca się wskazanie również rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona płatność.

d) Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego: Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności, ul. Szczytowa 20/5, 20-562 Lublin.

e) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

f) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z uwzględnieniem postanowień pkt a) zdanie drugie.

g) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

h) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

i) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

j) Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

k) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

l) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

m) Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Klientowi, będącemu Konsumentem, nie przysługuje zaś Klientowi mającemu status przedsiębiorcy.

10. Postanowienia końcowe

a) W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja postanowień Regulaminu.

b) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich udostępnienia. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego Regulaminu.

c) Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2018 r.

d) Sprzedający i Klient dołożą wszelkich starań do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle dokonanych wzajemnie transakcji na drodze polubownej.

11. Formularz odstąpienia od umowy:

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

Europejski Instytut Rozwoju Umiejętności, ul. Szczytowa 20/5, 20-562 Lublin.

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………

- Podpis Konsument Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

- Data ………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.